ZZP Start
ZZP Start

Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij meerdere mensen (in dit geval maten genoemd) hetzelfde beroep uitoefenen. Vaak voeren ze dit beroep uit als zelfstandig ondernemer, maar toch werken ze samen. Dit doen ze dan wel onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap

Een belangrijk kenmerk van de maatschap is al genoemd: mensen die hetzelfde beroep uitvoeren, werken samen. Wat kenmerkt een maatschap nog meer?

 • Omdat het een samenwerking betreft, kan een maatschap nooit uit maar één persoon bestaan. Er is altijd sprake van twee of meer maten.
 • Alle maten brengen iets in. Dit kan geld betreffen maar ook het leveren van goederen of het bieden van arbeid.
 • De samenwerking tussen de maten is in principe gelijkwaardig. Echter, kan een maat wel enkele verplichtingen voor zichzelf aangaan waar hij andere maten niet in betrekt. Maar dit mag alleen het geval zijn als hier van te voren hele duidelijke afspraken over gemaakt zijn.

Wat maakt een maatschap interessant?

Een maatschap is specifiek interessant voor mensen die een vrij beroep uitoefenen en een praktijk willen starten met anderen.

Een vrij beroep wil zeggen dat iemand zijn werk alleen mag uitoefenen op basis van gevolgde studies en een aantal wettelijke regels, die de toegang tot een beroep bepalen. Daarmee moet je dus vooral denken aan de medische en juridische sector.
Voorbeelden zijn tandartsen, apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten,
artsen / specialisten, advocaten maar ook architecten, accountants en ga zo maar door. Mensen met een vrij beroep mogen niet een ander in hun plaats sturen om hun werk uit te voeren, daar waar een bedrijfsbeoefenaar dat wel mag. Dit houdt in dat vrije beroepen dan ook zelfstandig worden beoefend: voor eigen rekening en risico.

Voor deze mensen kan het dus interessant zijn om samen te voegen met andere mensen die een zelfde beroep uitvoeren, om zo toch samen te kunnen werken. Het grote voordeel is dan dat je profijt hebt van de inbreng van andere maten (kennis, geld, goederen, arbeid.) Bovendien geeft de maatschap veel vrijheid aan de partijen om de samenwerking vervolgens een concrete invulling te geven. De oprichting van de maatschap is daarbij ook nog relatief snel en gemakkelijk geregeld. En er is geen starterskapitaal vereist.

In de praktijk wordt ook vaak gezien dat boerenbedrijven een maatschap vormen, dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een vader-zoon-broer relatie of bij een echtpaar.

Een maatschap heeft overigens ook de mogelijkheid om zelf personeel aan te nemen. De belastingdienst moet hier dan wel van op de hoogte worden gesteld, zodat er elke maand een aangifte loonbelasting kan worden verstuurd.

Maatschapscontract

Het opstellen van een maatschapscontract is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden dit (voor de oprichting van de maatschap!) te doen. Daar waar meerdere mensen samenwerken, kunnen immers gemakkelijk misverstanden ontstaan. De meeste maatschappen doen dit dan ook. Bovendien zien de belastingdienst en zakenpartners dit contract als een bewijsmiddel dat de maatschap echt bestaat.

Een advocaat of juridisch adviseur kan begeleiden bij het opstellen van het contract en controleren of er geen belangrijke informatie over het hoofd is gezien.

In een maatschapscontract staan in ieder geval afspraken opgenomen over de bevoegdheden en de winstverdeling.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadat het maatschapscontract is opgesteld en ondertekend, is de volgende stap het inschrijven van de maatschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Hiervoor zijn de gegevens nodig van jouzelf en de andere maten. Het is overigens voor een maatschap met onderneming verplicht ingeschreven te worden bij de KVK, voor een maatschap zonder onderneming is dit niet verplicht. Op de site van de KVK kun je de criteria vinden om te bepalen tot welke van deze twee vormen je met jouw maatschap behoort.

Belasting betalen

De belastingdienst ziet iedere maat van een maatschap als ondernemer. Dit houdt dus in dat al deze personen inkomstenbelasting geacht worden af te dragen over hun inkomsten van het bedrijf. De maatschap zelf moet daarnaast zelf ook nog 21%, 9% of 0% betalen over de goederen of diensten die zij leveren. Heeft een maatschap personeel, dan moet ook loonbelasting worden afgedragen.

Het loont de moeite om je te verdiepen in mogelijk belastingvoordeel. Veel ondernemers kunnen immers profiteren van de zelfstandigenaftrek. Wel moet je dan kunnen aantonen dat je minimaal een bepaald aantal uur per jaar aan je bedrijf besteed. Er bestaan zo nog meer voordelen voor ondernemers, zoals de startersaftrek. Een belastingadviseur kan je precies vertellen waar je goed aan doet.

De maatschap laten ontbinden

Als één van de maten opstapt of overlijdt, betekent dit dat de maatschap wordt beëindigd. Het is daarom verstandig om van te voren te zorgen dat in het maatschapscontract duidelijk vermeld staat dat in dit soort gevallen de maatschap voortgezet kan worden. Wordt de maatschap toch beëindigd, dan worden de schulden en eventueel gemaakte winst verdeeld.

Wanneer één van de maten niet langer meer verbonden wil zijn aan de maatschap, zal hij zich vaak moeten houden aan een opzegtermijn. Het ligt eraan hoe dit in het maatschapscontract is afgesproken. Soms wordt er in het contract ook opgenomen dat in bepaalde situaties de samenwerking ontbonden kan worden met onmiddellijke ingang, dus zonder opzegtermijn. Dit wanneer één van de maten zich bijvoorbeeld niet aan de vooraf opgestelde regels heeft gehouden.

Beëindiging van een maatschap kan op verschillende manieren plaatsvinden, er kan bijvoorbeeld een beëindiging plaatsvinden met onderling goedvinden. Maar ook door verloop van een overeengekomen periode, bijvoorbeeld wanneer de pensioenleeftijd bereikt is. Beëindiging kan in een heftiger geval ook plaatsvinden doordat de rechter wegens wettelijke regels de ontbinding bepaalt.

Aandachtspunten

Bij een maatschap zijn er een aantal zaken waar je alert op moet zijn:

 • Een maat van een maatschap is bij schulden ook privé aansprakelijk. Wat het verschil maakt met een andere rechtsvorm zoals een VOF, is dat je voor ‘slechts’ een bepaald deel aansprakelijk bent. Zo is het bijvoorbeeld zo dat je niet aansprakelijk bent voor de schulden van een andere maat, als blijkt dat deze persoon onbevoegd gehandeld heeft.
 • De ondernemers van een maatschap zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het kan verstandig zijn om deze af te sluiten. Hetzelfde geldt voor het zorgdragen van een aanvullend pensioen.

Vooral veel voordelen

Een maatschap kent veel voordelen, een aantal werden er in het kopje ‘wat maakt een maatschap interessant?’ al toegelicht. De voordelen nog even duidelijk op een rij:

 • Een maatschap is gemakkelijk op te richten
 • Een startkapitaal is niet nodig
 • Je kunt profiteren van de inbreng van de andere maten, op diverse gebieden
 • Het aannemen van personeel is toegestaan
 • Er bestaan diverse belastingvoordelen
 • Op latere leeftijd zal je AOW ontvangen, hier heb je recht op als ondernemer bij een maatschap omdat je de premie volksverzekeringen betaalt.